Przedmiot działania

Przedmiot działania Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego określa Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

  1. prowadzenie obsługi wydawniczo-poligraficznej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem”, oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych nie posiadających osobowości prawnej, w tym wykonywanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanych przez Ministerstwo programów społecznych i innych przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;
  2. reprezentowanie Ministerstwa jako dysponenta publikacji rządowych oraz periodyków, w zakresie składu, druku i kolportażu.

Zakład może, za zgodą Ministra, świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz państwowych jednostek organizacyjnych.