Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę budynku oraz konwojowanie walorów bankowych

Warszawa, 21 Grudnia 2007r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

         Działając na podstawie art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje, że w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na całodobową ochronę budynku oraz konwojowanie walorów bankowych, dokonał wyboru oferty firmy:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Roma” 01-424  Warszawa, ul. Parandowskiego 37,.  Oferta złożona przez firmę Agencja Ochrony Osób i Mienia „Roma”, spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaoferowała najniższą cenę otrzymując – 100 punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

  1. Oferta nr 1 – Ekotrade Sp. z o. o, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14. Oferta jest poprawna pod względem formalno- prawnym. Na podstawie kryteriów oceny i porównania ofert  przyznano 80 punktów.
  2. Oferta nr 2 – Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J , 05-300 Mińsk Mazowiecki , ul. Tuwima 1 oferowana Oferta jest poprawna pod względem formalno- prawnym. Na podstawie kryteriów oceny i porównania ofert  przyznano 99 punktów.

Od powyższej informacji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.